Giải quyết tranh chấp

         Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến giao dịch tại Chợ Việt Tốt hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc tòa án theo Luật Bảo vệ Người tiêu dùng. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.